• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Публикувани са актуални документи, свързани с подготовката на ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативните програми за периода 2014-2020 г. Те са достъпни в папките на всяка от новите оперативни програми в секцията,обособена за Новия програмен период с наименование "2014-2020": http://eufunds.bg/bg/page/32.

Сред новите документи е работен вариант на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., актуален към януари 2014 г. Той може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://eufunds.bg/bg/page/985.

Публикуван е също така и работен вариант на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), представен в актуалната форма за програмата. Документите за ОПТТИ можете да намерите в специалната папка на адрес: http://eufunds.bg/bg/page/990.

Актуализирана е информацията в частта за Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.: http://eufunds.bg/bg/page/983.

Първият цялостен вариант на Оперативна програма „Добро управление“, както и документи от Четвъртото заседание на Тематичната работна група, са достъпни на адрес: http://eufunds.bg/bg/page/991.

Последният работен вариант на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., презентация на проекта на програмата, както и приложимите предварителни условия и оценка на тяхното изпълнение, може да намерите на този адрес: http://eufunds.bg/bg/page/984

Източник: http://www.eufunds.bg/

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png