• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Ново работно споразумение между Европейската служба за борба с измамите и нейния Надзорния комитет

На 14 януари 2014 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и нейният надзорен комитет сключиха ново споразумение, свързано с работните им взаимоотношения. Работното споразумение беше подписано от г-н Джовани Кеслер , генерален директор на ОЛАФ, и от г-н Йохан Денолф , председател на Надзорния комитет на ОЛАФ. Споразумението влиза в сила веднага.

Текстът съдържа практическите договорености на двете страни по отношение взаимното им съгласие на влезлия в сила през октомври 2013 г. нов регламент на ОЛАФ (Регламент 883/2013 г.). Работното споразумение отразява резултатите от задълбочените дискусии между двете страни и няколко други европейски институции, касаещи функциите на ОЛАФ за извършване на независими разследвания и отговорностите за мониторинг на Надзорния комитет.

Работното споразумение бележи значителна стъпка напред в работните отношения между двете страни, чрез определянето на:

■ Общата информация, която следва да бъде предоставяна на Надзорния комитет, относно дейността по разследванията на ОЛАФ;

■Съгласувана методология за предоставяне на подробна информация за разследванията на ОЛАФ, при пълно спазване на правилата относно поверителността на информацията и личните данни, които се съдържат в съответните преписки;

■Сроковете за предоставяне на тази информация. В този случай се вземат предвид задълженията на Надзорния комитет за извършване на мониторинг и породената от тези задължения нужда от редовна и надеждна информация относно разследващата функция на ОЛАФ. Същевременно определянето на тези срокове намалява тежестта върху ОЛАФ за непрекъснато отчитане.

Чрез укрепване на връзката между ОЛАФ и неговия Надзорен комитет се очаква работното споразумение да подсили дейността на ОЛАФ, свързана с разследванията, както и нейната независимост.

Подписаното работно споразумение е било изпратено до Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган за защита на данните.

PDF версия на английски език pdf.gifjoint_statement.pdf (73.07 KB)

Повече информация може да намерите на интернет страницата на ОЛАФ

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png