• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведен одит от Европейската сметна палата, относно изпълнението на мерките за борба с измамите при разходването на средства по политиката за сближаване на ЕС в България

Екип от Европейската сметна палата посети Република България от 16 до 20 април 2018 г. с цел провеждане на одит във връзка с мерките за борба с измамите при разходването на средства по политиката за сближаване на ЕС, съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Дирекция АФКОС, която изпълнява функцията на координационна служба за борба с измамите, беше определена за координатор на мисията.

От страна на дирекцията се създаде необходимата организация по изготвянето на програмата за посещение, комуникацията между одиторите и одитираните органи и участието на екип по време на одитната мисията, както и събиране и изпращане към одиторите на всички изискуеми от тях документи, относими към проверката.

Главната цел на този одит на изпълнението беше да се направи проверка на това дали компетентните органи по оперативните програми управляват адекватно мерките за борба с измамите при разходването на средства по политиката за сближаване на ЕС.

Одитната мисия започна със среща в дирекция АФКОС, където беше изнесена презентация за механизма за защита на финансовите интереси на ЕС в Република България. Беше посетена Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. В рамките на два дни и половина бяха проведени срещи с представители на четири Управляващи органи: в Министерство на икономиката с Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“; в Министерство на труда и социалната политика с Управляващия орган  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; в Министерство на околната среда и водите с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“; в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие. Проведоха се срещи и във Върховната касационна прокуратура на Република България с представител на отдел 01 „Специализиран“, с неправителствената организация „Прозрачност без граници“ и с Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Одитната среща съвместно с представители на НАП и АДФИ се проведе в сградата на дирекция АФКОС.

В рамките на месец-два, се очаква да се получи проект на доклад от ЕСП, който ще съдържа евентуални констатации и препоръки.

20180420_112906.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png