• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

ноември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обучение за служителите на дирекция АФКОС в периода 18 – 20 декември 2017 г., хотел „Здравец“, гр. Велинград

1_opdu_logo.pngВ периода 18 – 20 декември 2017 г. в гр. Велинград, обл. Пазарджик, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития, обучителни семинари, административни разследвания и проверки на място на територията на страната“, бюджетен ред III.14.1. „Разходи за обучения на служителите на дирекция АФКОС“ по договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

В събитието участваха служители от дирекция АФКОС, представители на администрацията в Република България, управляващи средства по ЕСИФ и/или докладващи нередности по ЕСИФ – дирекция „Противодействие на измамите“ в Държавен фонд „Земеделие“, главна дирекция „Европейски, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика, отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности” към главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката, както и представители на МВР.

Темата на събитието беше „Укрепване капацитета на дирекция АФКОС в процеса по изпълнение на ангажиментите си за защита на финансовите интереси на ЕС при усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.

Една от основните теми по време на обучението беше свързана с най-често допусканите нередности при изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 и мерките за противодействие на измамите. По време на дискусията бяха обсъдени и перспективите за бъдещо съвместно сътрудничество между дирекция АФКОС и дирекция „Противодействие на измамите“, ДФЗ.

В програмата на обучението беше включен и панел, посветен на управлението и наблюдението на проекти, както и определянето на финансови корекции при изпълнение на проекти, финансирани със средства по ЕСИФ.

Програмата на обучението включваше и тема относно най-често допусканите нередности при ОП „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Колегите от отдел „Законодателство, вътрешен контрол и нередности” към главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката представиха и анализ, съдържащ добрите практики на Оперативната програма за противодействие на измами.

Сериозно място беше отделено на темата, свързана с полицейски преписки и досъдебни производства при разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства от ЕСИФ. Представителите на ГДНП – МВР бяха подготвили и обобщена справка с конкретни примери от практиката си за предотвратяване на опити за измама със средства от ЕСИФ.

В края на събитието на служителите от дирекция АФКОС бяха връчени удостоверения от участието им в обучението.

2017.12.18_20__MVR_Velingrad__80_.JPG

2017.12.18_20__MVR_Velingrad__65_.JPG 2017.12.18_20__MVR_Velingrad__68_.JPG 2017.12.18_20__MVR_Velingrad__76_.JPG DSC01973.JPG DSC01982.JPG DSC01985.JPG DSC01990.JPG DSC02001.JPG DSC02021.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png