• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Работна среща проведена в Рига, Латвия, с участието на експерти от Службите за координация в борбата с измамите - АФКОС от Латвия, България и Малта

В Европейския съюз близо 24 000 души работят в управлението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и на Кохезионния фонд (КФ) и притежават безценен опит и знания по темата, които могат да бъдат обменени с цел постигане на още по-добро ниво на управление и изпълнение на инвестиционните програми в ЕС. Този обмен е силно подкрепян от Европейската комисия чрез пилотната платформа за обмяна на опит „Peer2Peer“

Във връзка с отправена молба по горепосочения инструмент за експертна помощ в областта на ЕФРР и КФ от дирекция „Одит на средствата на Европейския съюз“ в Министерство на финансите, Латвия (орган, изпълняващ функцията на АФКОС Латвия), трима експерти от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС България) посетиха гр. Рига в периода 31.05 – 04.06.2016 г. с цел предоставяне на помощ по предварително идентифицирани въпроси, засягащи системата за управление и контрол на средства от ЕС в Република Латвия. Събитието беше организирано под формата на работна среща с участието на експерти от Република Латвия и Република Малта, като целта беше получаване на информация за изготвянето, приемането и изпълнението на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020, придружаващият я план за действие и прилаганите мерки за борба с измамите в Република България.

АФКОС България представи правната рамка, очертаваща правомощията на службата, структурата, функциите и основните си задачи, процедурите и компетентността, както и българския модел за сътрудничество с ОЛАФ и Националната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Експертите от дирекцията участваха като лектори в три ad-hoc работни групи и в множество срещи с компетентните латвийски органи, сред които дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“, Комисията за защита на конкуренцията, дирекция „Икономически престъпления“ в Главна дирекция „Национална полиция“, Бюрото за борба с корупцията и др.

Бяха направени презентации и от страна на латвийските и малтийските колеги по съответните теми и представящи функционалните задължения на органите, ангажирани в управлението и контрола на средствата от ЕС. Разгледани бяха множество казуси по отношение на превенцията, установяването и противодействието на нередности и измами по проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

Латвийската служба се запозна с най-добрите практики в България при провеждане на административни разследвания, проверки на място, механизми за контрол и методологията за извършване на риск-анализ във връзка с установените нередности и измами с цел да укрепи и засили правомощията на АФКОС Латвия като предпоставка за изготвяне и приемане на Национална стратегия за борба с измамите.

Българската делегация обективира заключенията си в доклад с препоръки към Латвийските власти, състоящ се от 5 части: текущо състояние на проблемите в Латвия; препоръки при изготвянето и приемането на Национална стратегия за борба с измамите и план за действие към нея; необходимост за укрепване на правомощията и позицията на АФКОС Латвия; документи в помощ при изготвяне на Национална стратегия, както и примерно съдържание на Стратегия за борба с измамите. Съгласно получена информация от АФКОС Латвия, докладът на експертите от АФКОС България е внесен за обсъждане с Главния секретар на Министерство на финансите в Латвия с цел предприемане на законови промени и изпълнение на препоръките.

Експертната мисия допринася за засилване на сътрудничеството с държавите-членки в Европейския съюз и подобряване на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

DSC_0197.JPG DSC_0204.JPG DSC_0205.JPG DSC_0361.JPG DSC_0473.JPG DSC_0482.JPG DSC_0507.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png