• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

октомври 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, 23 март 2016 г.

На 23 март 2016 г. в Заседателната зала на МВР се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи г-н Филип Гунев.

На заседанието на Съвета беше представена информация по решенията, взети на предходното, а именно:

- информация относно ангажимента на дирекция АФКОС да изготви в срок до юни 2016 г. проект на Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности, съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- информация относно актуализацията на Плана за действие за 2015 – 2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 2014 – 2020 г.;

- информация относно отговорите по Въпросника за 2015 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и по Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета за защита на финансовите интереси на ЕС – Борба с измамите – 2014 г.;

- информация относно ангажимента на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури за изготвяне на пакет от мерки за подобряване управлението и изпълнението на проектите по програмата и за спазване правилата на общата политика в областта на рибарството.

По време на заседанието беше представен и приет проекта на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2015 г., както и изпълнението на задачите през 2015 г., заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз 2014 – 2020 г.

Дневният ред включваше и запознаване с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Регламентът въвежда новата база данни EDES-DB (Early Detection and Exclusion Database), която е създадена и се управлява от Комисията, с цел защита на финансовите интереси на ЕС, чрез ранно откриване на рисковете, отстраняване и/или налагане на административни санкции на икономически оператор. Новата система замести действащите до 01.01.2016 Early Warning System (EWS ) и Централната база данни на отстраняванията – Central Exclusion Database (CED), като с нея се въвеждат множество подобрения спрямо предните две, а именно: нови основания, процедури, Експертна комисия по решенията и др.

В края на заседанието беше обсъдена поканата на Председателството на Съвета на ЕС за заявяване на интерес за участие в процедурата по избор на членове на Надзорния съвет на ОЛАФ и въпросът за определяне на кандидат на Република България за член на Надзорния съвет на ОЛАФ.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png