• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

На 29 април 2014 г., в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена пресконференция в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“

Във връзка с реализацията на дейност 5 „Осигуряване на информираност и публичност по проекта“, поддейност 5.2 „Провеждане на информационно събитие по проекта“ на 29 април т.г. в хотел „Шератон“ – гр. София беше проведена информационна конференция по проекта. Основната цел на информационното събитие беше да се запознаят неправителствените организации, ръководствата на отделни звена от администрацията, пряко свързани с работата по СКФ на ЕС и ресорните журналисти от национално представени медии, относно изпълнението на проекта.

Конференцията беше открита от заместник-министъра на вътрешните работи Пламен Ангелов. В своето приветствие заместник-министърът акцентира върху това, че усилията на българките власти са насочени към защита на финансовите интереси на Република България. „Ефективният и своевременен контрол, разкриването на нередности по различни проекти, изпълнявани от бенефициери на територията на страната, дава две основни предимства. От една страна системата за контрол на България получава все по-голям кредит на доверие, което осигурява по-добри изходни позиции при преговаряне по различните финансови инструменти. Освен това, когато бъдат открити нередности от българските контролни или управляващи органи, тези средства остават в рамките на страната. Затова е важна националната система за контрол да ограничава необходимостта от външни контролни органи, като например ОЛАФ.“

Директорът на дирекция АФКОС – МВР Борислав Хлебаров представи работа на структурата, както и действията на национално ниво за защита финансовите интереси на ЕС, свързани със Структурните и Кохезионния фонд. Като доказателство за ефективната работа на системата за защита на европейските финансови средства у нас директорът изтъкна факта, че в доклада на Европейската комисия, публикуван през 2011 г., се посочва, че нередностите в България са установени от национални контролни органи за разлика от други държави-членки на Европейския съюз. Той обяви, че през изминалата 2013 г. са били открити 22 преписки за административни разследвания по проекти на обща стойност над 40 милиона лева, като направи уточнението, че не при всички има установени нередности, а работата по някои все още не е приключила. От началото на 2014 г. откритите преписки са 14. През изминалата година почти по всички програми има разкрити разследвания, включително и по такива, които са в режим на споделено управление и нямат управляващи органи в България. В резултат на завършени през 2013 г. административни разследвания са предпазени финансови средства в размер на 12 милиона лева. Като голям успех се отчитат и разследванията, по които не са установени нередности – също на голяма стойност – защото те демонстрират пред европейските ни партньори, че българските контролни системи работят и всички сигнали се проверяват. В периода от 2007 до 2013 г. за Структурните и Кохезионния фонд са установени 1190 нередности, от тях 257 са докладвани на ОЛАФ. През последните две години се забелязва задържане на общия брой установени нередности. От докладваните нередности около 62% са свързани с нарушения на тръжни процедури, 21% - с незаконосъобразни или неоправдани разходи, около 6% касаят неизпълнение на договорни задължения.

Ръководителят на проекта Георги Зайков информира участниците относно ключовите дейности по проекта и постигнатите до настоящия момент резултати. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Оперативна програма „Техническа помощ“ възлиза на 487 771 лева.

Положителните резултати от реализирането на проекта са повишаванеч ефективността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ, чрез обезпечаване и подпомагане изпълнението на основните й функции по административни разследвания, провеждане на проверки съвместно с представители на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), оперативно сътрудничество с ОЛАФ и съответните компетентни органи за защита на финансовите интереси на ЕС в държавите-членки, както и чрез осигуряване на необходимия технически капацитет на дирекцията за ефективното изпълнение на посочените дейности. Очакваният цялостен резултат от реализирането на проекта е повишаване на ефективността и качеството на изпълнение на задълженията, регламентирани в националното законодателство, подобряване на координацията и сътрудничеството с европейските институции и компетентните структури на държавите-членки.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png