• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Национално законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Прокуратурата на Република България

На 27 октомври 2015 г. и съответно на 02 ноември 2015 г. между министъра на вътрешните работи, г-жа Румяна Бъчварова, и главния прокурор на Република България, г-н Сотир Цацаров, е подписано ново Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС и Прокуратурата на Република България. С инструкция, подписана на 26 октомври 2015 г. и 02 ноември 2015 г., досега действащата Инструкция І-103/22.04.2003 г. е отменена.

СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Прокуратурата на Република България pdf.gifMVR_PRB_sporazumenie.pdf (1.72 MB)

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png