• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Национално законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Национално законодателство

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, изм. ДВ. бр.75 от 29 Септември 2015 г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, в сила от 22.07.2014 г. Приет с ПМС № 207 от 18.07.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април...

08.05.12

Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове,инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз

Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове,инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз. В сила от 08.12.2009 г., приета с ПМС № 285 от 30.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017...

ПМС № 18/04.02.2003 г.

Постановление № 18 на МС от 04.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Правила за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.

СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Прокуратурата на Република България

На 27 октомври 2015 г. и съответно на 02 ноември 2015 г. между министъра на вътрешните работи, г-жа Румяна Бъчварова, и главния прокурор на Република България, г-н Сотир Цацаров, е подписано ново Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между...

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г.

Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. е приета с протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 17 декември 2014 година....
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png