• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Европейско законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Регламенти

pdf.gif1164/94(153.17 KB)
Регламент на Съвета (ЕО) No 1164/94 от 16.май 1994 г.относно създаване на фонд за сближаване


pdf.gif1290/2005 607.98 KB)
Регламент (ЕО) № 1290/2005 НА Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика


pdf.gif1260/99 (403.64 KB)
Регламент на Съвета (EO) № 1260/1999 от 21 юли 1999 г. за общите разпоредби върху Структурните фондове


pdf.gif1150/2000  (129.2 KB)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за изпълнение на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствените средства на Общностите


pdf.gif438/2001 (761.31 KB)
Регламент на Комисията (EО) № 438/2001 oт 2 март 2001г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EО) № 1260/1999 относно системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове


pdf.gif2988/95 (454.45 KB)
Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) №2988/95 от 18 декември 1995 г. за закрилата на финансовите интереси на Европейските общности


pdf.gif595/91   (507.43 KB)
Регламент на Съвета (ЕИО) № 595/91 от 4 март 1991 г.относно финансовите нередности и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на общата селскостопанска политика и организацията на обслужваща информационна система, отменящ регламент (ЕИО) № 283/72


pdf.gif1831/94  (502.61 KB)
Регламент на Комисията (EО) No 1831/94 от 26 юли 1994 г. относно нарушения и възстановяване на неправомерно изплатени суми във връзка с финансиране от фонда за сближаване и относно организирането на информационна система в тази сфера


pdf.gif1681/94  (508.91 KB)
Регламент на Комисията (ЕО) № 1681/94 от 11 юли 1994 г. относно нарушенията и събирането на неправомерно платените суми в рамките на финансирането на структурните политики, както и организирането на информационна система в тази област


pdf.gif1073/99 (473.93 KB) заменен отpdf.gif883/2013.pdf (1019.85 KB)
Регламент (ЕО) № 1073/1999 НА Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) - отменен от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013


pdf.gif1074/99  (473.5 KB) заменен отpdf.gif883/2013.pdf (1019.85 KB)
Регламент (ЕВРАТОМ) № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) - отменен от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013


pdf.gif883/2013.pdf (1019.85 KB)
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 НА Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета

 

pdf.gif2185/96 (497.52 KB)
Регламент на Съвета (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности


pdf.gif1080/2006  (552.68 KB)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999;


pdf.gif1081/2006 (523.71 KB)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999;


pdf.gif1082/2006  (501.84 KB)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС);


pdf.gif1083/2006   (738.35 KB)
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999;


pdf.gif1084/2006   (449.79 KB)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1084/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94;


pdf.gif1828/2006 (586.73 KB)
Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие


pdf.gif1848/2006 (493.14 KB)
Регламент (ЕО) № 1848/2006 НА Комисията от 14 декември 2006 година относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационна система в тази област и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета


pdf.gif1605/2002  (701.11 KB)
Регламент на Съвета (ЕО, EUROATOM) №1605/ 2002г. Финансов регламент , приложим за общия бюджет на ЕО

pdf.gif966/2012.pdf (2.68 MB)  
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета


pdf.gif1995/2006   (562.9 KB)
Регламент на Съвета (ЕО, EUROATOM) №1995/ 2006г. Изменящ и допълващ Финансов регламент , приложим за общия бюджет на ЕО


pdf.gif515/97  (562.97 KB)
Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 година относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси


pdf.gif2028/2004.pdf (553.39 KB)
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2028/2004 на Съвета от 16 ноември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за изпълнение на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Общностите


pdf.gif1698/2005  (647.98 KB)
Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)


pdf.gif73/2009  (1.38 MB)
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png