• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Европейско законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Стратегия на Комисията за борба с измамите

Стратегия на Комисията относно борба с измамите, юни 2011 г.

doc.gifStrategy_2011.bg.doc (195.5 KB)

План за действие в борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС

pdf.gifaction_plan_anti_smuggling_en_06_2013.pdf (997.37 KB)

Заключения на Съвета относно борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС, декември 2013 г.

 pdf.gifcouncil_conclusions_smuggling_en.pdf (109.6 KB)

План за действие в борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС, юни 2013 год.

pdf.gifaction_plan_anti_smuggling_en_12_2013.pdf (71.45 KB)

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png