• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Европейско законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Докладване на нередности

24.01.14 | Европейско законодателство

Работен документ относно борба с измамите и други незаконни действия

doc.gifWP_Fight_agianst_fruad_2002.doc (78.5 KB)

 

Ръководство относно докладване на нередности по предприсъединителни програми

pdf.gifIrregularities_reporting_guidelines_en_version_2006.pdf (97.74 KB) 

Ръководство относно докладване на нередности за програмен период 2007 – 2013 год.

pdf.gifguidance_note_no_4_irregularities_guidance___2nd_revision_january_2011.pdf (164.05 KB) 

Ръководство относно докладване на нередности за програмен период 2014 – 2020 год.

pdf.gifReporting_and_analysis_of_fruad_WP_2013.pdf (75.58 KB)

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png