• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Европейско законодателство

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Концепция АФКОС

Основни задачи и отговорности на службите за координация на борбата с измамите (АФКОС) - 2002, английски език

pdf.gif20021202_AFCOS_tasks_resp.pdf (60.12 KB)

Актуализирани основни зададчи и отговорности на службите за координация на борбата с измамите (АФКОС) - 2011, английски език

pdf.gif20110623_AFCOS_tasks_resp_update_of_doc_from_2002.pdf (80.15 KB)

Насоки относно основните задачи и отговорности на координационна служба за борба с измамите (АФКОС) - 2013, английски език

pdf.gifGuidance_note_on_AFCOS.pdf (48.06 KB)

pdf.gifTemplate_letter_to_PermReps___Designation_of_AFCOS.pdf (24.15 KB)

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png