• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Проекти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент.

Проектът се изпълнява от дирекция АФКОС - МВР в сътрудничество с Федералното министерство на финансите на Германия.

На Федералното министерство на финансите на Германия, съвместно с българската структура по координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейките общности, специализираната административна дирекция АФКОС в МВР, е възложено изпълнението на Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”. Проектът е финансиран по преходния финансов инструмент.
Общата цел на проекта е да допринесе за постигане на цялостно подобряване на съществуващия в Република България модел по отношение на борбата срещу нарушенията, засягащи финансови интереси на Европейските общности. По-конкретно, проектът има за цел укрепване на АФКОС България и подобряване на националния координационен механизъм в борбата с измамите.
Защитата на финансовите интереси на Европейските общности представлява споделена отговорност между Общността и държавите-членки.
С оглед гарантиране защитата на финансовите интереси на Европейските общности, с Постановление на Министерския съвет № 18 от 4 февруари 2003 г. в Република България е създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (Съвет АФКОС). Като част от цялостната координационна структура на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), АФКОС е отговорен за координацията на всички законодателни, административни и оперативни дейности на държавните органи, участващи в областта на превенцията и борбата с измамите с евро средства. При осъществяване на дейността си, Съветът се подпомага от специализираната административна дирекция в МВР “Координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС).
Ръководител на проекта от страна на България е г-жа Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС – МВР.
Германското Федерално министерство на финансите, представлявано от г-жа Стефани Флокерман, заместник-началник на отдел "Защита на финансовите интереси на Европейските общности, мерки в борбата с измамите и финансов контрол по отношение разходите на ЕС" ще осигурява административна подкрепа за засилване и подобряване механизмите на българските партньори в борбата с измамите и корупцията, каквито многократно са изисквани от страна на Европейския съюз.
Въз основа на резултатите от подробен анализ на съществуващия модел, ще бъдат дадени препоръки за подобрения и ще бъде изготвен проект на подобрена Стратегия за борба с измамите. В допълнение, за покриване на проблемните области ще бъдат проведени обучения на теми по борба с измамите, за служители от администрациите на членовете на Съвета АФКОС. Обменът на опит и познания в добрите практики ще бъдат постигнати чрез посещение на български представители в съответните немски и европейски институции.
Проектът е на стойност 128 000 евро, финансира се със средства от Европейския съюз и е с продължителност 6 месеца.

За повече информация, относно проекта, може да се свържете с:
Цветелина Тодорова
координатор по проекта
Тел.: +359 2 982 49 90
Е-mail: afcosbg@mvr.bg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png