• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Проекти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния секретариат за борба с корупцията на Република Гърция

Във връзка с покана на Генералния секретариат за борба с корупцията (ГСБК) - АФКОС Гърция, в периода от 19-ти до 24-ти октомври 2015 г. в гр. Атина беше проведено посещение с цел обмяна на опит, в което взеха участие петима представители на дирекция АФКОС. Посещението бе осъществено в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Българската делегация беше приветствана от Генералния секретар на ГСБК г-н Георгиос Василиадис. С оглед засилване на двустранното сътрудничество, дирекция АФКОС и ГСБК постигнаха съгласие да продължат практиката на провеждане на обучения за борба с измамите и да развият механизмите за трансгранично сътрудничество между двете държави. По време на обучението за обмяна на опит бяха организирани срещи с представителите на различните институции, ангажирани в процеса по управление и контрол на средствата от Европейския съюз, сред които: Генералния секретариат за борба с корупцията, който изпълнява функцията на АФКОС Гърция и съответните негови действащи отдели – отдел „Информация и координация“, отдел „Национално стратегическо планиране“, отдел „Правен“, Отдел „Сигнали“, отдел „Координационен“. АФКОС България се срещна с представители на Звеното за одит на публичната администрация; на Специализираната служба за институционална подкрепа; на Министерството за развитие на селските райони и храните; на Финансовия одитен комитет и с представители на програмата за Европейско териториално сътрудничество (INTERREG), на Митническите власти и други.

Дирекция АФКОС представи правната рамка, очертаваща правомощията на службата, структурата, функциите и основните си задачи, процедурите и компетентността, както и българския модел за сътрудничество с ОЛАФ и Националната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. на всички проведени срещи в Гърция.

Бяха представени множество презентации и от гръцка страна, които покриха тематиката относно дейността на съответните институции в процеса на управление и контрол на европейските средства и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Разгледани бяха множество казуси по отношение на превенцията, установяването и противодействието на нередности и измами по проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

Обмяна на опит се осъществи и на територията на полицейските органи, в Дирекция „Финансова полиция“, оглавявана от Бригадирен Генерал Емануил Плумис. Директорът и експертите споделиха своя опит относно ролята и отговорностите на различните отдели в рамките на дирекцията за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Бяха представени информационната система на Дирекция „Финансова полиция“, интересни казуси и професионални наблюдения по отношение на обмена на информация. DSC_0640.jpg DSC_0601.jpg DSC_0589.jpg DSC_0525.jpg 20151023_134811.jpg 20151021_102951.jpg 20151021_102951.jpg20151020_122108.jpg

20151020_121918.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png