• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Проекти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Дирекция „Контрол и антикорупция“ при Правителствената служба на Словашката Република

Във връзка с покана на Дирекция „Контрол и антикорупция“ при Правителствената служба на Словашката Република – АФКОС Словакия (Control and Anti-Corruption Section of the Slovak Government Office in the Slovak Republic) в периода от 02 до 07 ноември 2015 г. в гр. Братислава беше проведено посещение с цел обмяна на опит, в което взеха участие петима представители на дирекция АФКОС. Посещението бе осъществено в изпълнение на проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Българската делегация беше приветствана от Генералния директор на Дирекция „Контрол и антикорупция“ г-н Милан Йежо. По време на обучението за обмяна на опит бяха организирани срещи с представителите на различните институции, ангажирани в процеса по управление и контрол на средствата от Европейския съюз, сред които: Дирекция „Контрол и антикорупция“ при Правителствената служба на Словашката Република, изпълняваща функцията на АФКОС Словакия, и съответните нейни действащи отдели; Централното координационно звено (ЦКЗ) в Министерство на финансите; Одитния орган - дирекция „Одит и Контрол“ в Министерство на финансите; Националната служба за борба с престъпността (НАКА) в Министерство на вътрешните работи; Специализираната прокуратура ситуирана в рамките на Общата Прокуратура на Словашката Република.

Дирекция АФКОС представи правната рамка, очертаваща правомощията на службата, структурата, функциите и основните си задачи, процедурите и компетентността, както и българския модел за сътрудничество с ОЛАФ и Националната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. на всички проведени срещи в Гърция.

Бяха представени множество презентации и от словашка страна, които покриха тематиката относно дейността на съответните институции в процеса на управление и контрол на европейските средства, Национална стратегия за борба с измамите на Словакия и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Разгледани бяха множество казуси по отношение на превенцията, установяването и противодействието на нередности и измами по проекти, съфинансирани от Европейския съюз.

Посещението допринася за обогатяване на опита на служителите в България и Словакия, свързани с предотвратяване и установяване, разкриване и противодействие на нередности и измами по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. 20151106_133133.jpg 20151106_094149.jpg 20151106_094100.jpg 20151105_142941.jpg 20151105_111502.jpg 20151105_111502.jpg20151103_124730.jpg

20151103_101044.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png