• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Проекти

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР"

01.08.12 | Проекти

 • С договор № 7/03.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в МВР”.

 • Общата стойност на проекта е 580 691,00 лв.

 • Проектът „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР” има за цел да подобри работата и взаимодействието на всички структури в България, работещи по Структурните и Кохезионния фондове.

 • Специфичните цели на проекта са подобряване взаимодействието на екипа на дирекция АФКОС с националните административни структури, работещи по защитата на финансовите интереси на ЕС в България, както и повишаване ефективността в работата на дирекция АФКОС, чрез подобряване координацията и оперативното сътрудничество с Европейската служа за борба с измамите.

 • Основна дейност по проекта е „Провеждане и участие в работни събития по Структурните и Кохезионния фондове”. В рамките на тази дейност са проведени регионални кръгли маси по въпроси, свързани с проверки на място. В събитията участват представители на дирекция АФКОС, на регионалните структури на МВР, на общините, на Управляващите органи и контролните органи в България, работещи по Структурните фондове и Кохезионния фонд.

 • График за провеждане на кръгли маси:

Събитие Териториален обхват Планиран срок за провеждане Място на събитието
1-ва кръгла маса Югозападен район за планиране 23 – 25 април 2012 г. Банско
2-ра кръгла маса Южен централен район за планиране 17 – 19 май 2012 г. Стара Загора
3-та кръгла маса Югоизточен район за планиране 2 – 4 юли 2012 г. Ахелой
4-та кръгла маса Североизточен район за планиране 12 - 14 септември 2012 г. Златни пясъци
5-та кръгла маса Северен централен район за планиране 14 - 16 ноември 2012 г. Арбанаси
6-та кръгла маса Северозападен район за планиране 6 - 8 февруари 2013 г. Луковит
 • По тази дейност са провеждени работни срещи между представители на дирекция АФКОС и представители на всички Управляващи органи и Междинни звена по Оперативните програми, с цел обсъждане на актуални въпроси, възникнали в процеса на докладване на нередности на национално ниво, както и набелязване на мерки за подобряване и преодоляване на пропуските.

 • График за провеждане на работни срещи:

Събитие Планиран срок за провеждане Място на събитието
1-ва работна среща – тримесечна Март 2012 г. Банско/Разлог
2-ра работна среща – годишна Април 2012 г. Боровец
3-та работна среща – тримесечна Юни 2012 г. Велинград
4-та работна среща – тримесечна Септември 2012 г. Банско/Разлог
5-та работна среща – тримесечна Декември 2012 г. Пловдив
6-та работна среща – тримесечна Март 2013 г. Велинград
7-ма работна среща – годишна 08-10 април 2013 г. Боровец
 • Проектът, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” включва и дейности като:

1. Организиране и провеждане на проверки на място, провеждани съвместно с ОЛАФ, на бенефициенти, финансирани по СКФ;

Проверките на ОЛАФ се провеждат на територията на цялата страна, като по инициатива на дирекцията започнаха да се сформират екипи, придружаващи и оказващи съдействие на инспекторите от ОЛАФ. Проверките се извършват съвместно с представители на дирекция АФКОС, представители на Управляващия орган и служители на териториалните дирекции на МВР с цел да се създадат необходимите условия за нормално и безпрепятствено протичане на проверките.

2. Закупуване на техника и офис оборудване за техническо осигуряване работата на дирекция АФКОС;

Тази дейност, финансирана със средства на Оперативна програма „Техническа помощ”, предвижда подновяване на старото и амортизирано офис оборудване, за осъществяване на ежедневните дейности на служителите на дирекция АФКОС.

Ще бъдат закупени следната техника и оборудване:

 • 10 бр. компютърни конфигурации с приложен софтуер;

 • 3 бр. мрежови принтера;

 • 1 бр. професионален мултифункционален копирен център (скенер, копир, факс, принтер);

 • 3 бр. шредери за унищожаване на документи.

Със средства по проекта е закупено ново обзавеждане за работните помещения в дирекция АФКОС, както и модерно озвучително и мултимедийно оборудване за заседателна зала.

3. Изработване на интернет страница на дирекция АФКОС;

В рамките на проекта е разработена интернет страница с вътрешен форум и база-данни, които ще се ползват изцяло за нуждите на дирекцията, Управляващите органи, Междинните звена и други заинтересовани структури.

4. Осигуряване на информираност и публичност по проекта.

 • Проведени са 3 пресконференции с цел информиране на широката общественост относно усилията на дирекция АФКОС – МВР за подобряване координацията в борбата с правонарушенията с европейски средства.

 • График за провеждане на пресконференциите:

 • Разработено е информационно ТВ послание – репортаж,  с цел информиране на обществеността за работата на дирекцията и за постигнатите по проекта резултати.

 • Изработените информационни и визуализационни материали по проекта – химикали, флаш-памети, папки и бележници са раздадавани на участниците в събитията по проекта, в събития, на национално ниво, в които е участвала дирекция АФКОС, както и по време на заседания и/или работни групи на европейско ниво.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png