• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Доклади

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОКЛАДA ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС

Правителството одобри на заседанието си от 8 юни 2017 г. Доклада за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2016 г., и прие Отчета за изпълнение на задачите, заложени в актуализирания План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014-2020 г.

Документите са изготвени на базата на информация, предоставена от членовете на Съвета и от Прокуратурата на Република България.

Докладът обхваща мерките, предприети от страната ни за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС. В него са представени по-важните мерки за осъществяването на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите.

Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в актуализирания План, представя достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение за целия двугодишен период, като изпълнението на мерките в плана е 94%.

Одобреният доклад може да намерите тук. Doklad_2016.pdf (2.49 MB)

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png