• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност > Доклади

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Доклади

pdf.gif2017 г. (2.53 MB)

pdf.gif2016 г.

pdf.gif2015 г. (737.38 KB) и pdf.gifСтатистика (2.33 MB)

pdf.gif2014 г. (751.67 KB)  и pdf.gifСтатистика (2.38 MB)


pdf.gif2013 г. (632.16 KB) и pdf.gifСтатистика (1.25 MB)


pdf.gif2012 г. (522.01 KB)


pdf.gif2011 г. (431.8 KB)


pdf.gif2010 г. (684.98 KB)


pdf.gif2009 г. (166.85 KB)


pdf.gif2008 г. (111.77 KB)


pdf.gif2007 г.  (136.37 KB)


pdf.gif2006 г.  (196.23 KB)


pdf.gif2005 г. 130.04 KB)


pdf.gif2004 г.  (124.13 KB)


pdf.gif2003 г.  (103.6 KB)

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png