На 12.09.2019 г. служители на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ участваха във вътрешно обучение на тема „Използване на системата за оценка на риска AРАХНЕ”.

Европейската служба за борба с измамите постигна сериозни рез

На заседанието на 22 май 2019 г. Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, през 2018 година и Отчет за изпълнението на Плана за действие за 2018 г.

На 29.04.2019 г. Европейската комисия (ЕК) прие нова Стратегия за борба с измамите 2019 г., целяща да усъвършенства съществуващата система за превенция, разкриване и санкциониране на измами, засягащи бюджета на Европейския съюз (ЕС).