С Решение № 30 от 24 януари 2019 г. Правителството прие плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020.

В периода 18 – 20 декември 2018 г. в гр. Банско, обл. Благоевград, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития, обучителни семинари, административни разследвания и проверки на място на територията на страната“, бюджетен ред III.14.1.

В периода 10 – 12 декември 2018 г. в гр. Сандански, обл. Благоевград, беше проведена работната среща на служителите по нередности за 2018 г. в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития, обучителни семинари, административни разследвания и проверки на място на територията на страната“, бюджетен ред I.2.1.

По време на заключителната информационна среща бяха представени детайли по изпълнението на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г.