Приет е Планът за действие за 2018 г.

Приет е Планът за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014-2020 г.

С Решение № 177 от 22 март 2018 г. Министерският съвет прие План за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014-2020 г.

Планът за действие за 2018 г., като инструмент за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, поставя ясна годишна рамка за достигане на заложените стратегически и оперативни цели.

Включените в Плана дейности надграждат постигнатите вече резултати, осигурявайки необходимата приемственост с предходния годишен план.