Актуализирана Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности- февруари 2009 г.

І. Общи положения

1. Въведение

В съответствие с поетите ангажименти в преговорния процес Република България се стреми да постигне висока степен на защита на финансовите интереси на Европейските общности (ЕО). Един от инструментите за постигане на тази цел е Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО. Стратегията беше приета от Министерския съвет на 13.10.2005 г. по предложение на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО. Тя набеляза целите и задачите пред българските институции, които участват в процесите на управление, контрол и разходване на средства от Европейския съюз (ЕС) и извършват административни и криминални разследвания.

Чрез приемането на Стратегията българското правителство изрази своята ангажираност с дейностите по противодействие на нередностите и измамите със средства на ЕС. Правителството продължи да подкрепя тези дейности, като инициира преглед на състоянието от две междуведомствени работни групи. В резултат на извършената от тях работа през месеците април и юни 2006 г. се изработи настоящата актуализирана Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО.

Тя отчита необходимостта от подобряване на координацията, сътрудничеството и комуникацията както на национално ниво, така и с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и е съобразена с промените в нормативната уредба (Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, новите закони за финансовото управление и контрол в публичния сектор, за вътрешен одит в публичния сектор и за държавната финансова инспекция).

Задачите, формулирани в Стратегията от 2007 г., са изпълнени в значителна степен, но актуализирането й се предприема с цел да фокусира усилията на всички компетентни национални органи и на обществеността, за ефективна защита на финансовите интереси на ЕО в периода преди и след присъединяването ни към ЕС.

2. Стратегически цели и приоритети на България в областта на защита на финансовите интереси на Европейските общности

Стратегическите цели, които българското правителство си поставя в областта на защита на финансовите интереси на ЕО, са:

 1. Осъществяване на ефективна превенция и противодействие на измамите, злоупотребите, неефективното управление или използване на средства на ЕС;
 2. Разкриване и преустановяване на измамите, злоупотребите, неефективното управление или използване на средства и имущество, принадлежащи на ЕС, или предоставени на българската държава от фондове и по програми на ЕС;
 3. Изграждане на общ подход за предотвратяване и борба с корупцията в държавните институции и повишаване доверието към тях, въз основа на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
 4. Постигане на висока степен на защита на финансовите интереси на ЕС като краен резултат.

За постигането на стратегическите цели ще бъдат изпълнени следните приоритети:

 • Засилване на координацията в България между всички институции и дейности, свързани със защитата на финансовите интереси на Общността;
 • Укрепване на сътрудничеството на национално ниво, с ОЛАФ и неговите институции-партньори;
 • Подобряване на комуникацията и информационния обмен на национално ниво, с ОЛАФ и неговите институции-партньори.

Приоритетите ще бъдат заложени в актуализиран План за действие към Стратегията, като се предвидят конкретни задачи, срокове и отговорни институции за тяхното изпълнение.

3. Основни принципи и подход


При изпълнението на Стратегията държавните органи и служители се ръководят от принципите на зачитане правата и свободите на личността, законност, безпристрастност, единство на действията, професионализъм, отговорност и отчетност.

При разработване и актуализиране на Стратегията са избрани следните главни насоки:

 • Законодателна политика за превенция и разкриване измамите;
 • Тясно оперативно сътрудничество;
 • Междуинституционален подход.

Стратегията не цели да обхване в подробности всички аспекти на превенцията и борбата срещу измамите и нередностите, а определя един рамков подход в отделните области, който ще бъде доразвит от съответните органи съобразно тяхната компетентност и в хода на изпълнението на набелязаните приоритети.

II. Механизми за защита на финансовите интереси на Европейските общности

1. Обща отговорност

Защитата на финансовите интереси на Европейските общности е споделена отговорност между Общността и страните-членки. Текстът на чл. 280 от Договора за Европейската общност изисква от държавите-членки да възприемат унифициран подход, като приемат и прилагат едни и същи мерки за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО и собствените им финансови интереси.

Задължение на Комисията е да представя пред Европейския парламент и Съвета ежегоден доклад за предприетите в тази насока действия, изготвен в сътрудничество със страните-членки.

Правото на ЕО предвижда мерки за защита на финансовите интереси на Европейските общности в две основни области. В наказателноправната област се развива класическото междуправителствено сътрудничество в рамките на т.нар. трети стълб и за приемането на съответните актове се изисква постигането на консенсус на всички страни-членки. Административноправната област принадлежи към първия стълб, където са приети редица регламенти, уреждащи мерки като извършването на разследвания и проверки в различните сектори.

2. Определения на нередност и измама

Определенията на нередност по чл. 1, ал. 2 от Регламент на Съвета
№ 2988/95 (ЕО, Евроатом) и измама по чл. 1 от Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности са транспонирани в българското законодателство. Легалните дефиниции са в т. 6 (измама) и т.7 (нередност) от § 1 на Допълнителните разпоредби на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС, Обн., ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г.) и съдържанието им изцяло съвпада с тези на acquis.

Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности, по смисъла Регламент на Съвета № 2988/95 и ЗФУКПС е всяко нарушение на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях или посредством намаляването или загубата на приходи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности, посмисъла на Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности и ЗФУКПС е всяко умишлено действие или бездействие:

а) по отношение на разходи, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати;

б) по отношение на приходи, свързано с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности; укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

3. Европейска служба за борба с измамите

Принципната отговорност за защита на финансовите интереси на ЕО е възложена на Европейската комисия. Първоначално тази отговорност се реализира най-вече по отношение на подготовката и реализацията на бюджета (чл. 274 и 280 от Договора за Европейската общност), като се създават специализирани органи.

През 1988 г. европейските институции и страните-членки създават Звено за координация в борбата с измамите (UCLAF1). Службата има за цел да защитава финансовите интереси на ЕО и да противодейства на измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, която застрашава тези интереси.

След 11 години Комисията създава Европейската служба за борба с измамите (OLAF2). За разлика от своя предшественик, ОЛАФ има оперативни правомощия да извършва независими вътрешни и външни разследвания. ОЛАФ работи в тясно сътрудничество със съответните органи в държавите-членки, като по този начин осигурява в рамките на ЕС единодействие и координация на борбата с измамите и нередностите.

С цел гарантиране на защитата на финансовите интереси на ЕО, Европейската комисия и ОЛАФ препоръчват създаване на централна контактна точка в страните- членки и страните-кандидатки. Тази структура, означена като AFCOS, следва да осъществява регистрацията на всички случаи на нередности при разходването на средства от бюджета на ЕС и същевременно да осигурява координацията при тяхното разследване.

Мандатът, организационната структура и оперативните механизми на AFCOS се различават в зависимост от специфичните условия в отделните държави. Създаването на национални координационни структури за борба с измамите в страните-кандидатки е мярка на институционално изграждане, насочена към активно приобщаване в превенцията и борбата с измамите.

ІII. Ключови участници в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО

1. AFCOS-България

Координационната структура за борба с измамите в България е Съвет за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, създаден с Постановление на МС № 18 от 4.02.2003 г. (AFCOS-България).

Избраният модел има за цел да не дублира, а да координира и да обединява усилията на компетентните институции, включително органите на независимата съдебна власт. В тази връзка Съветът е натоварен със следните функции:

 • предлага на МС за одобрение проекти на нормативни актове, стратегии за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности и планове за действие към тях, ежегодно отчита дейността си пред МС,
 • обсъжда въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите и приема решения с подходящи мерки за нейното оптимизиране, осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт,като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове.
 • осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт чрез министъра на правосъдието, като конкретните форми на взаимодействие и сътрудничество се определят със съвместни актове.

Съветът се председателства от заместник министър-председателя на РБ, заместник-председатели са двама заместник-министри на финансите, заместник-министър на вътрешните работи, и главен директор на главна дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", а негови членове са представители на компетентните институции. Цялостната дейност на Съвета, както и подпомагането и координирането на взаимодействието между неговите членове се осъществява на оперативно ниво от дирекция “КБПЗФИЕО” – МС (дирекцията).

Във всяка структура, представена в Съвета, са създадени експертни екипи за оперативна работа в областта на борбата с измамите и нередностите със средства от ЕС. При необходимост към Съвета се формират междуведомствени работни групи с участието на тези експерти. Така се изготви и прие от Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Обн., ДВ, бр.24/2005г.), с който българската страна изпълни ангажимента да хармонизира националното законодателство с Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г. и европейските инструменти в областта на защитата на единната европейска валута.

AFCOS-България координира работата по конкретни случаи на измами, информацията за които постъпва чрез директни запитвания от ОЛАФ до дирекцията или до съответното компетентно ведомство. По искане на ОЛАФ се извършват разследвания на случаи на съмнение за измами, засягащи финансовите интереси на ЕО.

ДПОП -МВР, ДПОТП -МВР, ГД ГП - МВР, Агенция "Митници" и ДАНС извършват самостоятелни или съвместни проверки по сигнали на ОЛАФ. В съответствие с разпоредбите на Протокол № 6, служители на ОЛАФ предприемат мисии в България според предвидените в рамките на Протокола възможности.

Дирекция “КБПЗФИЕО” – МС е контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (OЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейските общности в държавите членки и с други държави. Тя осъществява задължителна координация на оперативното сътрудничество между ОЛАФ и членовете на Съвета при провеждане на разследвания на територията на България, съхранява, обменя, организира и поддържа бази данни с информация за нередности и измами, получава и регистрира сигнали за нередности и ги изпраща за проверка на компетентните членове на Съвета или на други компетентни държавни органи, сътрудничи с всички държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на ЕС, изготвя и предлага на Съвета проекти на нормативни актове стратегии и планове за действие и организира, следи и отчита тяхното изпълнение, разработва и организира изпълнението на политики за обучение на служителите в държавната администрация, изготвя тримесечен отчет за дейността си и го представя за сведение на председателя, зам.-председателя и членовете на Съвета. Дирекцията изпълнява ежегодно програма за обучение за всички членове на Съвета, свързана с нередности и обмяна на опит с други страни - членки на Европейски съюз, която се разработва като проект/проекти по програми на Европейския съюз и/или със средства от националния бюджет. Също така тя  създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 280 от Договора за Европейската общност и организира взаимодействието на съвета с органите на съдебната власт. Популяризира дейностите по борба с измамите и нередностите посредством правителствената Комуникационна стратегия и комуникационната мрежа на ОЛАФ и поддържа интернет страница;

2. Други участници

По предприсъединителните програми ФАР, ИСПА, САПАРД и по усвояването на средства по “Преходния финансов инструмент ”, по фондовете на ЕС и по Общата селскостопанска политика, всички институции участващи във финансовото управление прилагат писмени процедури за администриране на нередности, включващи процесите по превенция, констатиране, регистриране, докладване и възстановяване на дължими суми. Националният ръководител е отговорен и стриктно спазва изискванията за докладването на констатирани нередности по тези програми заложени в съответните международни споразумения и меморандуми.

В случаите, за които се прилага Протокол № 6 за взаимна помощ в митническата дейност към Европейското споразумение за асоцииране и ако националното законодателство не предвижда друго, молбите на ОЛАФ се изпращат директно в Агенция "Митници". В тези случаи копие от молбата се изпраща до AFCOS.

По програмите ФАР и ИСПА, Националният ръководител изготви Инструкции за предотвратяване, откриване и отчитане на нередностите. Във всяка агенция по тези програми е определен Служител по нередностите, отговорен за адекватното прилагане на процедурата по нередности. По програма САПАРД в структурата на изпълнителната агенция САПАРД има структурно обособено звено „Лоши вземания”.

 • Министерство на правосъдието
 • Структури на Министерството на вътрешните работи:
  • Дирекция “Противодействие на общата престъпност” (ПОП)
  • Дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” (ПОТП).
  • Главна дирекция "Гранична полиция"
 • Структури на Министерството на финансите:
  • Агенция "Митници";
  • Агенцията за държавна финансова инспекция;
  • Националната агенция по приходите;
  • Дирекция "Национален фонд";
  • Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне";
  • Изпълнителна агенция "Управление на средствата от Европейския съюз"
  • Дирекция “Одит на средствата от Европейския съюз”.
 • Структури на Министерството на земеделието и храните:
  • Националната ветеринарно-медицинска служба;
  • Дирекция „Европейски и международни програми и проекти”;
  • Дирекция „Развитие на селските райони”.
 • Министерство на труда и социалната политика ;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на транспорта;
 • Министерство на икономиката и енергетиката;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството ;
 • Министерство на държавната администрация и административната реформа;
 • Национална агенция “Пътна инфраструктура;
 • Държавен фонд „Земеделие”.
 • Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
 • Агенцията за държавни вземани
 • Главна дирекция "Икономическа и финансова сигурност" и дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност",

 IV. Приоритети и мерки

След задълбочен анализ на изпълнението на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО от 2005 г. и Плана за действие към нея, за засилване и подобряване на координацията, сътрудничеството и комуникацията в областта на борбата ще бъдат изпълнени следните мерки:

ПРИОРИТЕТ 1: Засилване на координацията в България между всички институции и дейности, свързани със защитата на финансовите интереси на Общността

Мярка № 1: Подобряване на кадровото обезпечаване и укрепване на административния капацитет на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО” – МС;

Мярка № 2: Хармонизиране на нормативната уредба и вътрешните правила с изискванията на правото на ЕО, с цел пресичане на възможностите за увреждане на финансовите интереси на ЕО;

Мярка № 3: Укрепване на капацитета и подобряване кадровото обезпечаване, ефективността и комуникативните възможности на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО;

Мярка № 4: Провеждане на целеви обучения и информационно-обучителни кампании за осъществяване на ефективна превенция, противодействие и докладване на измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС.

ПРИОРИТЕТ 2: Укрепване на сътрудничеството на национално ниво, с ОЛАФ и неговите институции-партньори

Мярка № 1: Анализ на необходимостта от актуализиране на двустранните споразумения за сътрудничество между компетентните органи, с цел подобряване ефективността на защитата на финансовите интереси на ЕС на национално равнище;

Мярка № 2: Укрепване и разширяване на сътрудничеството на оперативно ниво с ОЛАФ и неговите институционални партньори;

Мярка № 3: Изграждане на капацитет за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС на структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО;

Мярка № 4: Установяване на ефективно взаимодействие и сътрудничество между държавните органи, частния бизнес, неправителствените организации и гражданското общество в борбата с измамите, корупцията и всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕО.

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на комуникацията и информационния обмен на национално ниво, с ОЛАФ и неговите институции-партньори

Мярка № 1: Изграждане на интегрирана база данни и система за обмен на информацията за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС;

Мярка № 2: Изграждане на система за отчетност на извършената работа в структурите, участващи в националния координационен механизъм за превенция и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕО;

Мярка № 3: Повишаване информираността и постигане на ширака обществена осведоменост по въпросите на нередностите, свързани с финансовите интереси на ЕС.

Конкретните задачи, срокове и отговорни институции за изпълнение на приоритетите и мерките на тази Стратегия са предвидени в приложения към нея План за действие. Планът за действие обхваща период от една календарна година.