Редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, 28 юни 2010 г.

Редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

На 28 юни 2010 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (Съвета).

Заседанието беше ръководено от заместник министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на Съвета.

По предварително представения и приет дневен ред бяха представени:

  • информация за приемането с Решение на Министерския съвет на Доклада за дейността на съвета през 2009 г., Отчета за изпълнение на Плана за действие за 2009 г. и План за действие за 2010;
  • информация за сформирането на Експертна работна група за създаване на координационен механизъм за администриране на информация в централна база данни за отстраняванията, съобразно Регламент № 1302/2008 г. на Европейската комисия;
  • Доклад на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) за 2009 г. по чл. 325 от Лисабонския договор и темите за Въпросника за 2010 г., на основа на който ще бъде изготвен следващия доклад за 2010 г.
  • информация за изпълнението на Туининг лайт проект BG/07/IB/OT/01/UE/TWL “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент.

Освен това беше проведена и дискусия за изработване на национална позиция относно докладване на нередности без финансово изражение, в резултат на която беше взето решения да бъде отправено запитване до Европейската служба за борба с измамите, което да внесе яснота по повод възникналата дискусия на национално ниво.