На 28 април 2011 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета

На 28 април 2011 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета)

Заседанието беше ръководено от заместник министър-председателя, министър на вътрешните работи и председател на Съвета.

По предварително представения и приет дневен ред беше представена информация за изпълнението на решения, взети на предишното заседание, проведено на 19 октомври 2010 г., както следва:

  • Информация, относно възможността за предоставяне на разширен достъп до нередностите на национално ниво в ИСУН на служителите по нередности от всички Управляващи органи в изпълнение на решение по т.2.1, представена от г-н Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС.
  • Отчет по създаването на Правила за съвместното използване от Агенция „Митници”, Главна дирекция „Гранична полиция” и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на мобилен рентген “ZBV Z BACKSCATTER”, закупен със средства, предоставени на Република България по Споразумението между ЕК и държавите-членки на ЕС с Джапан Табако Интернешънъл, в изпълнение на решение по т.2.4, представен от г-н Борислав Борисов, заместник-директор на Агенция „Митници”.

Бяха обсъдени и приети:

  • Доклад относно дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2010 година, с приложени:
    • Отчет за изпълнението на Плана за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за 2010 г. (в табличен вид)
    • Статистически анализ на докладваните за 2010 г. нередности и измами (в графичен вид)
  • Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2011 – 2013
  • План за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за 2011 г. (в табличен вид).

Информация за проект „Италианският опит в борбата с измамите със средства на ЕС в подкрепа на превенцията и противодействието осъществявани от компетентните български власти за защита на финансовите интереси на ЕО”, успешно реализиран от Guardia di Finanza, Италия с партньорството на дирекция АФКОС-МВР, беше представена от г-н Бойко Костов, началник сектор ”Оперативно сътрудничество” в дирекция АФКОС-МВР.

В заключителната част на заседанието г-жа Соня Клисарска, директор на дирекция АФКОС-МВР представи информация относно представеното, на заседания на Работна група „Борба с измамите” - проведени на 23 март и 11 април 2011 г. в Брюксел, предложение на Комисията за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).