Второ редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 16 декември 2014 г. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи беше проведено редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, председателствано от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев.

Директорът на дирекция АФКОС представи кратка информация за изпълнение на решенията от предходното заседание на Съвета, касаещи Доклада за дейността на Съвета през 2013 г.; Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС 2014 – 2020; както и Плана за действие за 2014 г.

Дневният ред на заседанието включваше представяне и обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ПМС 18/2003 г.

Представена беше и информация по Въпросника за 2014 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и по Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада за защита на финансовите интереси на ЕС на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Борба с измамите – 2013 г., както и информация за административно-контролната дейност на дирекция АФКОС.