Публикуван е годишният Доклад на ЕК по чл. 325 от ДФЕС

Публикуван е Докладът на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета– Борба с измамите – 2015 г., изготвен в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Към Доклада са приложени следните работни документи: „Изпълнение на чл. 325 от ДФЕС от страна на държавите членки на ЕС“, „Последващи действия по изпълнение на Препоръките на Комисията по доклада за 2014 г.“, „Методология относно статистическата оценка на докладваните нередности през 2015 г.“, статистически данни относно докладваните нередности за 2015 г. по Традиционни собствени ресурси (ТСР), Земеделски фондове и Рибарски фонд, Структурни и Кохезионен фонд (СКФ), Пред-присъединителни фондове и Директни плащания, „Годишен преглед на резултатите от изпълнението на програма ,,Еркюл III“ за 2015 г.“ и „Изпълнение на Стратегията на ЕК за борба с измамите“.

Според Доклада през 2015 г. в резултат на предприетите от държавите членки  действия се е стигнало до подобряване на механизмите за установяване и превенция на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС. Дадена е  положителна оценка на взаимодействието между страните членки и ЕК, като е посочено, че сътрудничеството е било особено ефективно в сферата на приходната част на бюджета на ЕС. Благодарение на доброто взаимодействие в областта на митническите въпроси са проведени няколко съвместни широкомащабни операции, в резултат на което са предотвратени значителни щети за бюджета на ЕС и на страните членки. В доклада са посочени и по – значимите инициативи, предприети от ЕК през 2015 г. в областта на борбата с нередностите и измамите, засягащи бюджета на ЕС.

Докладът на ЕК по член 325 от ДФЕС – Борба с измамите – 2015 г., с приложенията, може да бъде намерен на сайта на Европейската служба за бора с измамите: http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.

Годишен доклад за 2015 г. относно борбата с измамите 

файлови документи