Редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, 12 декември 2016 г.

На 12 декември 2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-министър Филип Гунев.

На заседанието беше представена информация за изпълнение на решенията от първото редовно заседание на Съвета, проведено на 23.03.2016 г. Членовете обсъдиха и приеха План за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г. Дирекция АФКОС представи План-график за 2017-2018 г. на извършваните от нея административно-контролни проверки, Въпросника за 2016 г. по чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз и Препоръките на Европейската комисия във връзка с доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета за защита на финансовите интереси на ЕС – Борба с измамите – 2015 г. Беше разгледано и предложение за промяна в Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз.